Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2014

Reposted fromnataliana nataliana

March 02 2014

Reposted bydynamiteshadow-fadereevive

February 23 2014

7791 3d9b
Reposted fromzajebela zajebela
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

February 19 2014

February 16 2014

February 08 2014

7593 017b 500
Grochowiak
Reposted fromnylony-z-baltony nylony-z-baltony

February 04 2014

Feel so empty, so sensless without you.

February 03 2014

0135 5d5c
Reposted fromgrayowl grayowl

February 02 2014

Tak bardzo Tobą pachnie w moim pokoju..

January 29 2014

"Kiedy wspomnę
pieszczotę twych rąk
nie jestem już dziewczyną
która spokojnie czesze włosy
ustawia gliniane garnki na sosnowej półce

Bezradna czuję
jak płomienie twoich palców
zapalają szyję ramiona

Staję tak czasem
w środku dnia
na białej ulicy
i zakrywam ręka usta

Nie mogę przecież krzyczeć."
-Małgorzata Hillar, 'Czekanie'

January 24 2014

6941 6c8e
Reposted fromcvltvre cvltvre

January 23 2014

Nie wahaj się zapłacić łzami chwili cudu! Źrenice dla łez mamy, usta dla miłości...

— Leopold Staff
Reposted fromfredrra fredrra

January 22 2014

1510 29b4
Reposted fromjustMeee justMeee

January 19 2014

'I just wanna say, you're mine, you're mine
(..)As long as you know who you belong to'

January 07 2014

8852 098a
two bodies, one heart, one soul.
I znów, jak zawsze kiedy wiem że nie zasnę dziś obok Ciebie, ogarnia mnie panika przed nocą..

January 06 2014

0546 4f62
Reposted fromvickybn17 vickybn17

January 02 2014

nie mogę się doczekać, na całe życie z Tobą! 

December 22 2013

4661 88f0
Reposted fromJamesEvans JamesEvans
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl